• Home
 • Algemene Voorwaarden

Adviesvoorwaarden Take Off Financial Stores B.V.

Artikel 1: Definities

 1. Cliënt: de wederpartij van TOFS betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie TOFS een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.
 2. Take Off Financial Stores (TOFS): zelfstandig bemiddelaar in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. TOFS verstrekt eveneens financieel advies voor cliënt. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief of een uurtarief.
 3. De maatschappij: de bank, verzekeraar, vermogensbeheer of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert t.b.v. cliënt en/of TOFS.
 4. Oriëntatie: het bespreken van de probleeminstelling van de cliënt en de mogelijkheden van TOFS daaromtrent.
 5. Inventarisatie: het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies.
 6. Analyse: het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen t.b.v. het oplossen van de probleeminstelling van de cliënt.
 7. Advisering: het geven van advies met betrekking tot de probleeminstelling van de cliënt dat aansluit op de inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden en uitgebreide ondersteunende middelen (waar onder unieke specifieke software) van TOFS om zodoende tot een goed weloverwogen advies voor de cliënt te komen.
 8. Uitvoering: het bemiddelen van diensten of producten van maatschappijen, welke aansluiten op de advisering.
 9. Dienstverleningsovereenkomst: een overeenkomst waarbij omschreven is dat cliënt tegen een overeengekomen abonnement, vast tarief of uurtarief, aanspraak kan maken op diensten van TOFS.
 10. Abonnement: een periodieke betaling gedurende een onbepaalde of bepaalde periode door cliënt ten behoeve van de door TOFS aan cliënt bepaalde diensten en/of producten.
 11. Vast tarief: het vaste overeengekomen bedrag welke de cliënt (al dan niet in termijnen) betaalt ten behoeve van de door TOFS aan cliënt verrichte diensten en/of geleverde producten.
  1. Indien een vast tarief in termijnen wordt betaald, dan wordt deze dienst feitelijk aangemerkt als een abonnement voor een bepaalde periode.
 12. Uurtarief: het overeengekomen te hanteren tarief per uur ten behoeve van de door TOFS aan cliënt verrichte diensten en/of geleverde producten.

Artikel 2: Informatieverstrekking

 1. De cliënt draagt zorg voor het tijdig informeren van TOFS van alle relevante informatie en wijzigingen die van belang kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
 2. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de cliënt aan TOFS verschafte informatie rust bij de cliënt.

Artikel 3: Advisering en dienstverlening

 1. TOFS behartigt te allen tijde de belangen van haar cliënt en draagt zorg voor een onafhankelijke en juiste advisering. TOFS heeft altijd de intentie ten behoeve van cliënt om voor de uitvoering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen heeft de cliënt de intentie om de uitvoering door TOFS te laten verzorgen.
 3. TOFS heeft t.b.v. de cliënt een uniek dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin o.a. staat vermeld welke uitgebreide dienstverlening cliënt van TOFS mag verwachten.

Artikel 4: Tarieven

 1. Alle genoemde tarieven zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. BTW is slechts verschuldigd indien cliënt heeft aangegeven geen gebruik te maken van de uitvoering door TOFS.
 3. TOFS behoudt zich het recht voor om de, in de dienstverleningsovereenkomst tussen cliënt en TOFS, genoemde tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CP (consumentenprijsindex) cijfer.
 4. TOFS behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen. Cliënt wordt eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.
 5. De dienstverleningsovereenkomst inzake het gekozen abonnement, vast tarief of uurtarief gaan in op de in de dienstverleningsovereenkomst vermelde datum en is voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Met uitzondering van het uurtarief valt de gehele huidige en toekomstige dienstverlening welke onmiskenbaar is terug te voeren op hetgeen gesteld in de dienstverleningsovereenkomst, onder de overeengekomen vergoeding. Indien deze dienstverlening als een nieuwe en/of aanvullende dienstverlening wordt aangemerkt, wordt een nieuwe overeenkomst met de daarbij behorende vergoeding opgesteld.
 7. Het aantal uren met betrekking tot het uurtarief wordt op verzoek van cliënt door TOFS ter beschikking gesteld.
 8. Aan het dienstverleningsovereenkomst genoemde gemiddelde aantal uren kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Opzegging

 1. Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst is wederzijds en voor het eerst mogelijk 1 jaar na ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Na opzegging dient cliënt zijn bij TOFS afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/TOFS naar keuze. Mogelijk door TOFS gemaakte adviesuren worden bij cliënt in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.
 2. De dienstverleningsovereenkomst dienst schriftelijk aan TOFS te worden opgezegd.
 3. De dienstverleningsovereenkomst is niet overdraagbaar.
 4. De cliënt met een dienstverleningsovereenkomst heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht.

Artikel 6: Wijziging

 1. Wijziging en/of aanvulling van een dienstverleningsovereenkomst tussen TOFS en cliënt is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is vastgelegd, door beide partijen is ondertekend en dient altijd in overleg te geschieden tussen cliënt en TOFS.
 2. In de gevallen waarin de dienstverleningsovereenkomst niet voorziet, zullen TOFS en cliënt in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen.

Artikel 7: Betalingen

 1. Betalingsverplichtingen van cliënt jegens TOFS dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn nagekomen tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, overeengekomen.
 2. Met uitzondering van het uurtarief wordt de factuur verstuurd, nadat alle werkzaamheden voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst zijn verricht, doch uiterlijk 4 maanden na datum van de dienstverleningsovereenkomst. Uitstel van betaling kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van TOFS.
 3. Inzake het uurtarief wordt de factuur maandelijks verstuurd in de maand(en) volgend op de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De hoogte van de factuur wordt berekend door het aantal uur van de werkzaamheden in de betreffende maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.
 4. Bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling wordt door TOFS altijd eerst een herinnering aan cliënt gestuurd. Bij het uitblijven van betaling zonder reden kan TOFS iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is voldaan. TOFS kan bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling naast het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke TOFS maakt of heeft gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting door de cliënt, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 8: Inschakeling derde partijen

 1. TOFS is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover TOFS dit gezien de aard van de verstrekte dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk acht.
  De TOFS zal hieromtrent de cliënt op voorhand informeren.
 2. De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door TOFS aan de cliënt in rekening gebracht worden, met uitzondering van de kosten betreffende artikel 8.3 welke reeds in de bestaande tarieven van het TOFS zijn verwerkt.
 3. Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van cliënt jegens TOFS als genoemd in Artikel 7 wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan Factua B.V. te Dordrecht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. TOFS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de cliënt de aan cliënt in rekening gebrachte premies voor door hem/haar, na bemiddeling van TOFS, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie door of namens de maatschappij of TOFS, niet of niet tijdig heeft voldaan.
 2. Iedere aansprakelijkheid van TOFS, haar bestuurders en haar medewerkers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van TOFS wordt uitgekeerd.
 3. De navolgende schade wordt door TOFS hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van TOFS:
  1. schade welke door de cliënt en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijd door de cliënt verstrekte informatie, dan wel als gevolg van (elektronische en/of digitale) berichten die TOFS niet hebben bereikt;
  2. schade die het gevolg is van fouten in door TOFS gebruikte computer software en/of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
  3. schade die het gevolg is van het door de cliënt, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door TOFS in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van TOFS afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten tot dienstverlening;
  4. schade die een gevolg is van door TOFS ingeschakelde derde partijen (zoals vermeld in Artikel 8).

Artikel 10: Overmacht

 1. In gevallen van overmacht is TOFS niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van TOFS ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij inschakelde derde partijen.

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

 1. Door de cliënt aan TOFS verstrekte persoonsgegevens en informatie wordt door TOFS niet verstekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst, behoudens voor zover TOFS op grond van de wet of openbare orde in kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de desbetreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval TOFS betrokken is in een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die openbaarmaking nopen.
 2. Cliënt en TOFS verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens van de andere partijen en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van de getekende dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk is en voor zover daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.

Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen worden in eerste instantie opgelost tussen de cliënt en TOFS. Mochten de cliënt en TOFS niet tot overeenstemming komen over het verschil, dan kan cliënt tevens het geschil voorleggen aan het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) waarbij TOFS is aangesloten.
 2. Cliënt en TOFS doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg of met tussenkomst van Kifid op te lossen.
 3. Geschillen worden uitsluitend opgelost door de bevoegde rechter van de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank.
 4. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Toepasselijkheid

 1. Deze adviesvoorwaarden zijn van toepassing op elke en/of iedere door TOFS aan de cliënt uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen TOFS en de cliënt gesloten overeenkomsten tot dienstverlening van welke aard ook.
 2. Afwijkende adviesvoorwaarden waarnaar de cliënt bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door TOFS integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval TOFS expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijke heeft aanvaard.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Afwijkende van en/of aanvullingen op deze adviesvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen de financiële dienstverlener en de cliënt zijn overeengekomen.
 2. Indien enige clausule van deze adviesvoorwaarden nietig zouden blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.
 3. Niets uit deze adviesvoorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van TOFS.